Analiza sensoryczna w ocenie i doskonaleniu produktów mięsno-wędliniarskich -Szkolenie specjalistyczne

Analiza sensoryczna w ocenie i doskonaleniu produktów mięsno-wędliniarskich

Zagadnienia teoretyczne:

zadania analizy sensorycznej służące do ocenia jakości produktów spożywczych,

● różnice pomiędzy oceną organoleptyczną, a analizą sensoryczną,

● szkolenie zespołu oceniającego:

●wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej,

● psychologiczne predyspozycje,

● podstawowe testy sprawdzające,

●szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej,

warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen, możliwość zastosowania systemów komputerowych,

● najczęściej popełniane błędy w czasie prowadzenia analiz sensorycznych,

● przegląd metod stosowanych w badaniach sensorycznych – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej,

● planowanie badań sensorycznych,

● analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych oraz interpretacja wyników,

● wykorzystanie metod analizy sensorycznej w projektowaniu nowych wyrobów: metody analizy sensorycznej, sensoryczne badania konsumenckie,

 

Zagadnienia praktyczne:

● przeprowadzenie przykładowych testów wrażliwości sensorycznej uczestników szkolenia:

● zdolność rozpoznawania podstawowych rodzajów smaku i definiowanie zapachów, 

● różnicowanie wybranych cech sensorycznych – metoda trójkątowa,

●test na smakowy próg różnicy metodą kolejności,

●wykrywanie różnic jakościowych – metoda „A” – nie „A”,

●tablice pseudoizochromatyczne Ishihary – sprawdzenia zdolności rozróżniania barw,

●test sprawdzający dokładność posługiwania się skalą liniową w ocenie wrażeń sensorycznych,

● przygotowanie metodologii oraz przeprowadzenie testów przykładowych produktów metodami różnicowymi (metoda „A” nie „A”, metoda „dwóch z pięciu”),

● opracowanie skali oceny sensorycznej dla metody skalowania, określenie zmian sensorycznych produktów mięsnych i wędliniarskich w czasie przechowywania z zastosowaniem metod skalowania, porównanie produktów konkurencyjnych na rynku,

● opracowanie wyróżników sensorycznych (deskryptorów) dla wybranej grupy produktów mięsnych i wędliniarskich

● utworzenie profilu sensorycznego oraz ocena produktów wędliniarskich z zastosowaniem metody sensorycznej analizy opisowej,

 

Grupa docelowa:

  1. Właściciele i kierownictwo sklepów.
  2. Sprzedawcy ww. sklepów